Skip to content
Alight is overeengekomen om zijn Payroll- en Professional Services-bedrijf te verkopen aan een gelieerde onderneming van H.I.G. Capital. Meer informatie hier.

Gebruiksvoorwaarden van Alight

Laatst bijgewerkt:  maart 2024


Inleiding / Doel

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op jouw toegang tot en gebruik van deze website, op www.alight.com (de 'Website'), die wordt beheerd en gepubliceerd door Alight Solutions LLC, een naamloze vennootschap waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 4 Overlook Point, Lincolnshire, IL 60069, USA, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (collectief 'Alight', 'wij', 'ons' of 'onze').   Lees deze Voorwaarden bij elk bezoek aan of gebruik van onze Website zorgvuldig en volledig. Deze Voorwaarden kunnen namelijk periodiek veranderen en kunnen door ons naar eigen goeddunken op elk moment en van tijd tot tijd worden herzien door deze link bij te werken.  Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen ondergeschikt zijn aan juridische kennisgevingen of voorwaarden die zich op andere pagina's van de Website bevinden.  Door onze Website te bezoeken of te gebruiken, bevestig je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en ga je ermee akkoord dat je aan deze Voorwaarden bent gebonden en dat je je aan alle wetten en voorschriften zult houden die van toepassing zijn op de inhoud van deze Voorwaarden.

 

Gebruik en beëindiging

Door onze Website te gebruiken, verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent en volledig in staat en bevoegd bent om akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je onze Website niet gebruiken.  Je gaat ermee akkoord de Website te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en dat jij verantwoordelijk bent voor jouw gebruik van en communicatie op de Website. Je stemt er specifiek mee in om: 

 • je via deze Website niet bezig te houden met gedrag dat in strijd is met toepasselijke federale, landelijke, lokale of internationale wet- of regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar andere landen), met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van onwettig, inbreukmakend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, bedreigend, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook, inclusief materiaal dat aanzet tot illegaal gedrag, burgerlijke aansprakelijkheid, inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of dat anderszins in strijd is met toepasselijk lokaal, staats-, nationaal of internationaal recht;
 • de informatie op de Website niet te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen; niets toe te voegen aan de informatie op de Website en de informatie op de Website niet op een andere manier te manipuleren; 
 • de software, auteursrechtelijk beschermd of handelsmerkmateriaal, bedrijfsgeheimen of andere bedrijfseigen informatie op de Website niet te decompileren, te reverse-engineeren, uit elkaar te halen, onrechtmatig te gebruiken of te reproduceren en;
 • geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website, voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de Website; en de Website niet te gebruiken op een manier die de website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of die het gebruik van de Website door een andere partij, inclusief de mogelijkheid tot realtime activiteiten via de website, kan belemmeren of verstoren.

Je gaat ermee akkoord dat we jouw toegang tot de gehele Website of een deel van de Website, met of zonder kennisgeving kunnen beëindigen of opschorten voor elk gedrag waarvan wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat het in strijd is met deze Voorwaarden, wet- of regelgeving, of schadelijk is voor een andere gebruiker of voor ons of onze gelieerde ondernemingen.

 

Privacy

Het beschermen van de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze Sites is belangrijk voor Alight.  Meer informatie over wat Alight doet voor gegevensprivacy vind je hier: Privacyverklaring.

 

Verklaring over moderne slavernij

Alight tolereert geen slavernij of mensenhandel in onze organisatie of onze toeleveringsketen. Details over de stappen die we hebben genomen om het risico van moderne slavernij en mensenhandel zoveel mogelijk weg te nemen, vind je hier: Verklaring van Alight over moderne slavernij - 2015

 

Auteursrecht

De inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot alle ontwerpen, tekst, geluidsopnamen en afbeeldingen, is tenzij uitdrukkelijk anders vermeld eigendom van Alight, zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, of een licentiegever.  Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is vermeld of voor zover wettelijk toegestaan, mag de inhoud, in zijn geheel of gedeeltelijk, niet worden gekopieerd, verzonden, weergegeven, uitgevoerd, gedistribueerd, gelicentieerd, gewijzigd, geframed, opgeslagen voor later gebruik of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alight. Het kan gebruikers van deze Website worden toegestaan om bepaald materiaal te downloaden dat op deze site is gepubliceerd (bijvoorbeeld whitepapers) wanneer uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit toegestaan is. Bij het gebruiken van downloadbaar materiaal mogen auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen niet worden verwijderd of gewijzigd, en deze blijven van kracht.

 

Handelsmerk

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo's (geregistreerd of anderszins) ('Merken') die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van Alight of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan.  Niets op deze Website mag worden opgevat als het verlenen van enige licentie of enig recht om een Merk dat op de Website wordt weergegeven, zonder de schriftelijke toestemming van Alight of de derde partij die eigenaar kan zijn van het Merk te gebruiken. Misbruik van Merken of andere inhoud die op deze website wordt weergegeven, is verboden.  De Merken die eigendom zijn van Alight, omvatten, zonder beperking, Alight®. 

De volgende Merken zijn eigendom van deze respectieve ondernemingen:

 • Workday 
 • SAP  
 • SAP SuccessFactors 
 • Cornerstone OnDemand 
 • Wipro 
 • Oracle 
 • BrightPlan
 • Cariloop
 • DailyPay
 • Kashable
 • meQuilibrium
 • Ovia Health
 • PTO Exchange
 • SoFi
 • Vida
 • The Work Number van Equifax

 

Geen garanties

Alight geeft geen verklaringen over de geschiktheid van de inhoud van deze Website voor welk doel dan ook. Alle inhoud wordt geleverd op een 'as is' basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Alight spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze Site op te nemen, maar geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van deze informatie. Alight kan zonder kennisgeving informatie en documenten aan deze Site toevoegen of de bestaande informatie op de Site wijzigen, verbeteren of bijwerken. Alight aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze Site. Jouw gebruik van deze Site is op eigen risico.

Hoewel Alight van mening is dat de inhoud juist, volledig en actueel is, kan deze onbedoelde technische of feitelijke onjuistheden en typografische fouten bevatten en Alight garandeert niet dat de informatie juist, volledig of actueel is. Het is jouw verantwoordelijkheid om informatie te verifiëren voordat je erop vertrouwt. Alight kan te allen tijde en van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de producten en/of diensten die hierin zijn beschreven, maar Alight verplicht zich er niet toe de informatie bij te werken en wijst aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen hierin uitdrukkelijk af.

 

Grens van aansprakelijkheid 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS ALIGHT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE DOOR JOU WORDT GELEDEN, WAARONDER INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF SCHADEVERGOEDING VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS) DIE HET GEVOLG IS VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE SITE, ONVERMOGEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN OF ALS GEVOLG VAN EEN INBREUK OP DE BEVEILIGING IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE VIA INTERNET, ZELFS ALS ALIGHT OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Wanneer jouw strikte naleving van een bepaalde voorwaarde in deze Voorwaarden niet wordt afgedwongen door Alight, betekent dat niet dat afstand gedaan wordt van die voorwaarde en het vormt geen beperking van het recht van Alight om daarna te vereisen dat die voorwaarde of enige andere voorwaarde in deze Voorwaarden strikt wordt nageleefd. Je gaat ermee akkoord dat, ongeacht enig statuut of enige wet waarin het tegendeel wordt bepaald, een claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Websites, Applicaties of Oplossingen, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan, anders wordt een dergelijke claim of rechtsvordering permanent uitgesloten.

 

Links naar andere sites

Sommige van de sites die hier als links worden vermeld, vallen buiten de controle van Alight. Alight geeft dan ook geen enkele verklaring over de inhoud van die sites. Het feit dat Alight een link naar een site heeft verstrekt, wil niet zeggen dat Alight die site of de eigenaren of leveranciers van die site aanbeveelt, autoriseert of sponsort of hiermee op een andere wijze verbonden is. Alight biedt deze links alleen voor jouw gemak. Alight heeft de informatie, software of producten op deze sites niet getest en kan daarover dan ook geen verklaring afleggen. Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van informatie, software of producten die op internet te vinden zijn. Alight waarschuwt dan ook dat je deze risico's volledig moet begrijpen voordat je iets via internet ophaalt, gebruikt, vertrouwt of koopt.

 

Vermeldingen van aanbevelingen

Alight, inclusief al zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, onderhoudt relaties met klanten en zakenpartners over de hele wereld. Wanneer Alight je doorverwijst naar een product of dienstverlener, of een product of dienstverlener vermeldt, is het mogelijk dat het product of de dienst wordt aangeboden door een van de klanten of zakenpartners van Alight.  Als je vragen hebt over een aanbeveling of vermelding door Alight van een andere zakelijke entiteit (of over een entiteit waarmee Alight zaken doet), kun je contact opnemen met je Alight-contactpersoon.

Alight hanteert een strikte Gedragscode voor veel onderwerpen, waaronder antitrust- en mededingingsrecht, belangenverstrengeling, anti-omkoping, privacy, financiële rapportage, naleving van handelsbeperkingen, bescherming van vertrouwelijke informatie en naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gedrag van ons bedrijf. Alight dient noodzakelijke vermeldingen ook in bij alle toezichthouders van de overheid.

 

Openbaarmaking van vergoedingen/commissies

In sommige landen kunnen dochterondernemingen van Alight actief zijn op het gebied van retail-, wholesale- en herverzekeringsbrokerage, risicobeheer, underwriting management, captive management en benefits consulting. Die dochterondernemingen kunnen vergoedingen ontvangen in de vorm van commissies of vergoedingen die door een verzekeraar worden betaald; door een opdrachtgever betaalde honoraria in plaats van of in aanvulling op commissies; en beleggingsinkomsten uit premies, claimbetalingen en rendementspremies die tijdelijk als fiduciaire fondsen worden aangehouden. In bepaalde omstandigheden kunnen een of meer van deze gelieerde ondernemingen ook vergoedingen ontvangen in de volgende vormen: commissies of vergoedingen betaald aan herverzekeringsbrokerage- of captive-managementbedrijven voor het plaatsen of beheren van herverzekering van het risico van een klant; commissies of vergoedingen betaald aan een wholesale broker waarnaar een risico is verwezen voor plaatsing; commissies of vergoedingen betaald voor premiefinanciering en vergoedingen betaald door underwriters voor technische of andere diensten.

Als je vragen hebt over de aard of de hoogte van de vergoeding die aan een Alight-bedrijf in jouw account is betaald, raden we je aan contact op te nemen met het hoofd van het Alight-kantoor dat verantwoordelijk is voor jouw account.

Daarnaast verstrekt Alight op verzoek aan onze klanten gedetailleerde eindejaarsverslagen over vergoedingen die wij ontvangen van verzekeraars of andere derden in verband met de plaatsing, verlenging, raadpleging over of onderhoud van polissen.

 

Exportcontroles

Op bepaalde software op deze website kunnen exportcontroles van toepassing zijn die zijn opgelegd door de Verenigde Staten en deze mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of geherexporteerd: a) in (of aan een ingezetene van) een land waartegen de VS een embargo heeft ingesteld; b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën; of (c) naar personen op de Denied Persons List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als je de software downloadt of gebruikt, verklaar en garandeer je daarmee dat je je niet bevindt in, niet onder de controle valt van en geen ingezetene bent van een dergelijk land en niet op een van deze lijsten staat.

 

Scheidbaarheid

Wanneer een deel van deze Voorwaarden niet kan worden afgedwongen onder de toepasselijke wetgeving, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 

Toepasselijk recht/Forum

Alight onderhoudt deze website in Illinois in de VS en jij gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden en elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze site onderworpen zijn aan de wetten van de staat Illinois zonder verwijzing naar de collisieregels.  Door deze Website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Website of deze Voorwaarden moeten worden gevoerd door de rechtbanken in Cook County, Illinois, USA die exclusieve jurisdictie hebben.

 

Diversen

Je mag deze Voorwaarden niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van rechtswege of anderszins toewijzen. Behoudens deze beperking zullen deze Voorwaarden bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn bij de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

Wij behouden ons het recht voor om deze Website of een deel ervan tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor onderhoudswerkzaamheden, wanneer we deze Website bijwerken of om veiligheidsredenen.

Het volgende blijft ook bij beëindiging van de Overeenkomst van kracht: Auteursrecht, Handelsmerk, Inhoud, Scheidbaarheid, Toepasselijk recht/Forum en Diversen.