Skip to content
Alight is overeengekomen om zijn Payroll- en Professional Services-bedrijf te verkopen aan een gelieerde onderneming van H.I.G. Capital. Meer informatie hier.

Privacyverklaring van Alight

Ingangsdatum:  januari 2019
Laatst beoordeeld: januari 2022

Inleiding

In deze Privacyverklaring ('Verklaring') leggen we uit hoe Alight Solutions, LLC, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (collectief 'Alight', 'wij', 'ons' of 'onze') jouw gegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer je onze website op www.alight.com ('Website') bezoekt.  Deze Verklaring is niet van toepassing op gegevens die door Alight in andere contexten worden verzameld, bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van andere websites of diensten van Alight en/of derden, waar deze Verklaring niet is geplaatst.

Lees deze Verklaring aandachtig door. De zaken die hier worden beschreven, zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving in de landen waarin wij actief zijn.

DOOR ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN/OF TE GEBRUIKEN, BEVESTIG JE DAT JE DEZE VERKLARING HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

Alight Solutions LLC, 4 Overlook Point Lincolnshire, IL 60069, USA, is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van gegevens (de Verwerkingsverantwoordelijke) onder deze Verklaring.


Wijzigingen in deze Verklaring

Lees deze Verklaring van tijd tot tijd opnieuw. We kunnen de Verklaring te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Wijzigingen in deze Verklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Als we in de Verklaring wezenlijke wijzigingen aanbrengen die de manier waarop we je gegevens gebruiken aanzienlijk verandert, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze wijzigingen onder je aandacht te brengen, per e-mail (als je je e-mailadres bij Alight hebt geregistreerd) of op een andere manier.

Afhankelijk van waar je woont en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen we verschillende categorieën gegevens van je verzamelen wanneer je onze website bezoekt of gebruikt en wanneer je rechtstreeks gegevens aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer je je registreert voor onze events, onze diensten aanvraagt, inhoud op onze website opent of functies op de website gebruikt). Deze categorieën omvatten: 

  • Id's, zoals je naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, mobiel nummer, IP-adres of vergelijkbare id's; 

  • Informatie over je activiteit op internet of andere elektronische netwerken, zoals je browsegeschiedenis die specifiek is voor je interactie met onze Website; 

  • Informatie die je post in community-gesprekken en andere interactieve online functies op de websites waarop deze Verklaring van toepassing is en  

  • Locatiegegevens, maar niet je exacte geolocatie.  We verzamelen locatiegegevens die afkomstig zijn van een mobiel of ander apparaat dat interactie heeft met deze website, die gekoppeld zijn aan je IP-adres of aan een andere online- of apparaat-id. Deze gegevens kunnen we verzamelen door het gebruik en de implementatie van cookies en andere trackingtechnologieën zoals wettelijk toegestaan en zoals uiteengezet in onze Cookieverklaring. 

Jouw keuze om gegevens te verstrekken:  Je kunt ervoor kiezen om geen persoonsgegevens aan Alight te verstrekken door, onder andere, niet rechtstreeks gegevens aan ons te verstrekken. Als je echter geen persoonsgegevens verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we je mogelijk niet het volledige scala van onze diensten bieden of alle informatie geven over onze diensten, aanbiedingen en andere mogelijkheden. 

Tenzij anders bepaald in deze Verklaring, bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de relevante doeleinden van verwerking of ons legitieme belang.   We kunnen je gegevens ook langer bewaren en gebruiken als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en/of onze overeenkomsten af te dwingen. Voor zover mogelijk zal Alight gegevens die niet langer nodig zijn voor de in deze Verklaring geïdentificeerde doeleinden, anonimiseren of redelijke stappen ondernemen om deze uit zijn administratie te verwijderen, tenzij het om gegevens gaat die wij volgens de wet moeten bewaren.  

Wanneer je onze Website bezoekt, kunnen wij cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe Alight cookies en gerelateerde technologieën gebruikt. 

Links naar andere websites: Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere Alight-entiteiten of naar websites van derden die niet onder deze Verklaring vallen, maar gebonden zijn aan andere privacyverklaringen die op die websites zijn geplaatst. Als jij andere sites bezoekt via de links op onze websites, kunnen de exploitanten van die sites gegevens van je verzamelen die door hen worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen privacyverklaring. We raden je aan de privacyverklaring te lezen op andere websites die je bezoekt.  Alight is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van sites van derden of voor het gebruik van die sites van derden. 

Do Not Track. Sommige browsers ondersteunen een zogenaamde 'Do Not Track'-functie, waarmee je kunt aangeven dat je niet gevolgd wilt worden op de websites die je bezoekt. We passen op dit moment de werking van onze website niet aan als er een 'Do Not Track'- of vergelijkbaar signaal wordt ontvangen. 

Geen enkel systeem is volledig veilig, maar Alight heeft commercieel redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden geïmplementeerd, zoals van toepassing onder de desbetreffende wetgeving, om persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de gevoeligheid van de gegevens en het doel waarvoor deze zijn verzameld.    

Alight voldoet onder meer aan de EU Cloud Code of Conduct, een uitgebreide gedragscode die strenge eisen stelt aan de bescherming van gegevens in clouddiensten op basis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

We bieden je de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan en delen van jouw gegevens door ons. Voor sommige van deze rechten moeten we je identiteit kunnen verifiëren voordat we op je verzoek kunnen reageren. Daarbij moeten we soms commercieel redelijke inspanningen leveren om je identiteit te bevestigen, onder meer door de informatie in je verzoek te vergelijken met de informatie die we over jou in ons systeem hebben. Afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft, kunnen we ook strengere verificatiemethoden gebruiken om bescherming te bieden tegen fraude en ervoor te zorgen dat er op een transparante en veilige manier aan je verzoek wordt voldaan.  

In gevallen waarin wij de Verwerker van je gegevens zijn, dien je contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld je werkgever) om je rechten effectief uit te oefenen.  

Om de rechten die hieronder worden beschreven uit te oefenen, stuur je je verzoek naar privacy.info@alight.com of naar het onderstaande postadres. We zullen dan zo snel mogelijk reageren met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

Recht op rectificatie en aanvulling: Ongeacht waar je woont, heb je het recht om de gegevens die we over jou hebben, te corrigeren of aan te passen.   

Recht op uitschrijving: Als je elektronische communicatie bij ons aanvraagt, zoals een e-nieuwsbrief, of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingcommunicatie, heb je het recht om je op elk moment uit te schrijven voor deze communicatie. Dit kun je doen door de instructies in de communicatie te volgen.    

Recht om niet gediscrimineerd te worden: We discrimineren mensen niet voor het uitoefenen van hun rechten met betrekking tot gegevens onder de toepasselijke wetgeving.  Als je gebruikmaakt van je rechten met betrekking tot je gegevens, zullen wij je geen goederen of diensten weigeren; aan jou geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten; of goederen of diensten van een ander kwaliteitsniveau aan jou leveren. 

Recht op inzage en dataportabiliteit: Wat het recht op inzage en dataportabiliteit precies inhoudt, hangt af van waar je woont. Als je in Californië in de VS woont, heb je het recht om de categorieën en specifieke persoonsgegevens te kennen (zoals gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving) die we over jou hebben verzameld in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van je verzoek, inclusief een beschrijving van de categorieën van bronnen waaruit we die gegevens hebben verzameld, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of delen van die gegevens en de categorieën van derden met wie we die gegevens hebben gedeeld. Je kunt ook een gemachtigde agent aanwijzen om namens jou een verzoek in te dienen. Hiervoor moet je dan samen met je verzoek een schriftelijke machtiging indienen. Als je in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, heb je het recht om een bevestiging te krijgen of je persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens onderhouden omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven of om een contract met jou te kunnen aangaan, kun je ook vragen dat we je een kopie van je data sturen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare (digitale) vorm. In bepaalde omstandigheden kun je ook vragen om de overdracht van bepaalde persoonsgegevens naar een andere partij.  

Recht op vergetelheid: Wat het recht op vergetelheid precies inhoudt, is ook afhankelijk van waar je woont. Als je inwoner bent van Californië in de VS, heb je het recht om ons te vragen je gegevens te verwijderen, waarbij bepaalde uitzonderingen kunnen gelden.  Je kunt ook een gemachtigde agent aanwijzen om namens jou een verzoek in te dienen. Hiervoor moet je dan samen met je verzoek een schriftelijke machtiging indienen. Als je in de EER woont, kun je ons vragen om je gegevens te wissen of de verwerking van je gegevens te beperken, waarbij voldaan moet worden aan de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving. Je kunt ons ook vragen om bepaalde onjuiste gegevens over jou te verwijderen. 

Recht op bezwaar tegen verwerking: Als je in de EER woont, kun je in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (zoals gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving) wanneer wij (i) je gegevens verwerken voor onze legitieme belangen, (ii) je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing of (iii) je persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden. 

Recht om toestemming in te trekken: Als je je in de EER bevindt en onze wettelijke basis voor het verwerken van je gegevens jouw toestemming is, kun je die toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming voordat je die hebt ingetrokken. 

Kennisgeving over verkoop voor Californië: Wij verkopen geen persoonsgegevens van inwoners van Californië en we hebben de afgelopen 12 maanden ook geen persoonsgegevens van inwoners van Californië verkocht. Wij zijn niet op de hoogte van de verkoop van persoonsgegevens van minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar. 

Kennisgeving aan inwoners van Nevada: We verkopen geen persoonsgegevens die we verzamelen aan derden.  Als we dit in de toekomst wel doen, zullen we deze Verklaring bijwerken en inwoners van Nevada de mogelijkheid bieden om de verkoop van hun persoonsgegevens te weigeren. 

Klachten: Als je je zorgen maakt over de manier waarop we met jouw gegevens zijn omgegaan, kun je contact met ons opnemen (zie 'Contact met ons opnemen' hieronder), zodat we kunnen proberen het probleem op te lossen. Als je je in de EER bevindt, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor het rechtsgebied van de gebruiker en bij relevante gerechtelijke autoriteiten. Als je in Australië woont, kun je een klacht indienen bij het Office of the Australian Information Commissioner. Contactgegevens zijn te vinden op www.oaic.gov.au.  

Onze Website is bedoeld voor een algemeen publiek en is niet gericht op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Geef geen gegevens aan ons door via de Website als je jonger bent dan 16 jaar. Als wij erachter komen dat gegevens die we verzamelen, verstrekt zijn door een kind dat jonger is dan 16 jaar, zullen we die gegevens onmiddellijk verwijderen.  

Informatie die jij aan ons verstrekt, kan worden opgeslagen op servers en bij externe serviceproviders in de Verenigde Staten (waar we ons hoofdkantoor hebben) of andere landen waar we zaken doen en waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in het rechtsgebied waar jij woont. Wanneer we de persoonsgegevens van gebruikers die zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, voor verwerking overdragen naar een locatie buiten de EER, gebruiken we hiervoor een goedgekeurd overdrachtsmechanisme, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Door je persoonsgegevens aan ons door te geven, ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking op elke locatie ter wereld. Voor meer informatie over het overdrachtsmechanisme dat we gebruiken voor een dergelijke overdracht, kun je contact met ons opnemen via privacy.info@alight.com.  

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via privacy.info@alight.com. Onze functionaris gegevensbescherming is ook via dit e-mailadres bereikbaar.  

Je ook schrijven naar het volgende adres:  

Alight Solutions LLC 
ATTN: Chief Privacy Officer 
4 Overlook Point 
Lincolnshire, IL 60069, USA